Cukráreň Miami

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://cukrarenmiami.sk.

Ochrana osobných údajov a cookies
Cukráreň Miami | Zásady ochrany osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné
opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon“) je Cukráreň Miami – so sídlom – Matičné námestie 1434/11, 022 01, Čadca
(ďalej len: „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Eva Matysová, Komenského 135, 022 04, Čadca
email: miamiseva@gmail.com

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme:

Žiadosti, cenové ponuky a dopyty z webových formulárov
•Meno a priezvisko
•Telefónne číslo
•E-mail
Fakturácia a ekonomické náležitosti
•Obchodný názov
•Fakturačná adresa
•IČO
•DIČ
•IČ DPH

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej
organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia
v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené
na zabezpečených dátových serveroch.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi
nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.
Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného
nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas.
Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.
V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby
odvolania vášho súhlasu.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: – právo kedykoľvek odvolať váš súhlas
so spracovaním osobných údajov
• právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
• právo na prístup k údajom
• právo na vymazanie osobných údajov
• právo na obmedzenie spracúvania
• právo vniesť námietku
• právo na podanie sťažnosti
• právo na prenos údajov

Právo na doplnenie a opravu

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete
priamo kontaktovať na e-mailovú adresu miamiseva@gmail.com a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich
budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy miamiseva@gmail.com

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné
podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):
• Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
• Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre
spracovanie osobných údajov
• Osobné údaje boli spracované nezákonne
• Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
• Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

• Právo na obmedzenie spracúvania

• Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:
• namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
• spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
• vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon
alebo obranu vašich právnych nárokov
• namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je
vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo
namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli
spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory,
tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej
prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách
(ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo
prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú
funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete
vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili
ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne
upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory
cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Analytické Cookies

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len „Google“). Služba Google
Analytics používa súbory cookies.
Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:
– prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
– remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
– rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu:

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete
inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.